3. บริหารงานโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ และการประกอบการมีผลกำไรสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกได้ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2547 มีสมาชิกเข้าชื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งสิ้น 146 คน เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 สำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
         ปีพุทธศักราช 2548 ปีนี้สหกรณ์มีสมาชิก 1,341 คน ทุนเรือนหุ้น 13,454,190 บาท สินทรัพย์รวมเป็นเงิน 88,078,277.64 บาท มีกำไรสุทธิเป็นเงิน 402,046.63 บาท และสามารถจัดสรรปันผลได้เพียง 3 %
         ปีพุทธศักราช 2549 เป็นปีที่สหกรณ์กำลังจะพัฒนา เริ่มมีบริการที่หลากหลายขึ้น สบ.มอ.ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการให้สิทธิ สบ.มอ.จำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษาและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกภายใต้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่เพียงผู้เดียว สหกรณ์มีสมาชิกคงเหลือ 1,151 คน ทุนเรือนหุ้น 12,400,210 บาท สินทรัพย์รวม 82,850,827.52 บาท มีกำไรสุทธิ 811,556.42 บาท สามารถจัดสรรปันผลได้ 5 %
         ปีพุทธศักราช 2550 เป็นปีที่สามของการดำเนินงาน สบ.มอ. ได้รับโอนกิจการสถานีบริการน้ำมันมาจากร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (รส.มอ.) และกิจการหอพักนักศึกษาในทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษา รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ในปี 2550 นี้ สหกรณ์มีธุรกิจที่ให้บริการ ดังนี้
  ธุรกิจบริการ
  1.บริการรถรับส่ง สนามบิน และรถเช่าเหมาคัน
2.บริการจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา
3.บริการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกภายใต้ตราสัญลักษณ์
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริการ
  - จำหน่ายของที่ระลึก
- บริการรถเช่า
- รับสั่งทำป้ายไวนิล
- จัดดอกไม้
- รับสั่งทำของที่ระลึกตามต้องการ อาทิ
  เสื้อรุ่น, เสื้อคณะ, กระเป๋า, ถุงผ้า ฯลฯ
 
หอพักนักศึกษา
  - วิทยาเขตหาดใหญ่
- วิทยาเขตภูเก็ต
- วิทยาเขตตรัง
- วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
- วิทยาเขตปัตตานี
 
สถานีบริการน้ำมัน
       - ราคาน้ำมันประจำวัน
       - สินค้า น้ำมันเครื่อง
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่่ 20 กันยายน 2553